Charakteristika lesní správy

Území LS Šternberk má rozlohu 98 337 ha. Je rozdělena na dva lesní hospodářské ceky (LHC) Šternberk a Pomoraví. Oba celky se liší přírodními podmínkami. Pro oba LHC je zpracován lesní hospodářský plán na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019. Lesní správa je rozdělena do 12 revírů. Průměrná lesnatost lesní správy je 20,4 %, z toho obhospodařují Lesy ČR cca 50 % a zbývající výměru lesů má ve správě AOPK a ostatní vlastníci jako obce a fyzické osoby.

Lesnické hospodaření probíhá na 14 999 ha PUPFL a je ovlivněno podílem chráněných území, která jsou pod zvláštním režimem. Kategorie „les zvláštního určení“ 2 255 ha tvoří 15 % území lesní správy. Hospodaření v lesích je také významně ovlivněno blízkostí velkých městských aglomerací – Olomouc, Šternberk, Litovel atd. Lesy jsou hojně využívány pro rekreační a sportovní vyžití obyvatel nedalekých měst. Druhová skladba je na jednotlivých LHC rozdílná. Převážná část území lesní správy je začleněna pod LHC Šternberk o rozloze 11 341 ha. Na náhorních plošinách tohoto LHC, členěného příčnými úžlabinami z nadmořské výšky 700 m do roviny Hané, jsou porosty s výrazným podílem smrku (49 %) a buku (11 %). Zastoupen je modřín (6,32 %), jedle (1,62 %) a borovice (3,97 %). Území druhého LHC – LHC Pomoraví o rozloze 3 658 ha, je tvořeno především komplexy lužního lesa s převahou dubu, jasanu a lípy. Jasanové porosty v Pomoraví jsou v posledních 15 letech postiženy šířením tracheomykóz, které způsobují masové hynutí jedinců jasanu ztepilého všech věkových kategorií. Trvale snížený přísun srážek a extrémní horka v létě 2015 se podílela na oslabení smrkových porostů na LHC Šternberk. Následkem toho rozsáhlé porosty usychají a podléhají působení podkorních škůdců. V roce 2017 bylo nahodilou těžbou na LS Šternberk zpracováno 198 540 m3 napadeného dříví.

Přírodní podmínky LS:
  • Nadmořská výška: 226 – 600 m. n. m.
  • Roční úhrn srážek: 450 – 500 mm
  • Průměrná roční teplota: 6 – 8 °C

Informační leták (pdf)