Charakteristika lesní správy

Území LS Šternberk má rozlohu 98 337 ha. Je rozdělena na dva lesní hospodářské ceky (LHC) Šternberk a Pomoraví. Oba celky se liší přírodními podmínkami. Pro oba LHC je zpracován lesní hospodářský plán na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029. Lesní správa je rozdělena do 12 revírů.

Lesnické hospodaření probíhá na 15349,6 ha PUPFL a je ovlivněno podílem chráněných území, která jsou pod zvláštním režimem. Kategorie „les zvláštního určení“ 1808,85 ha tvoří 12 % území lesní správy. Hospodaření v lesích je také významně ovlivněno blízkostí velkých městských aglomerací – Olomouc, Šternberk, Litovel atd. Lesy jsou hojně využívány pro rekreační a sportovní vyžití obyvatel nedalekých měst. Druhová skladba je na jednotlivých LHC rozdílná.

Převážná část území lesní správy je začleněna pod LHC Šternberk o rozloze 11 403 ha. Na náhorních plošinách tohoto LHC, členěného příčnými úžlabinami z nadmořské výšky 700 m do roviny Hané, jsou porosty s výrazným podílem smrku (31,3 %), buku (23,9 %), dubu (7,7 %). Zastoupen je modřín (8,4 %), lípa (3,4 %), klen (7 %), habr (1,8 %), jasan (1,6 %), olše (2 %), bříza (2,3 %), jedle (3,8 %) a borovice (5,1 %).

Území druhého LHC – LHC Pomoraví o rozloze 3 796 ha, je tvořeno především komplexy lužního lesa s převahou dubu, jasanu a lípy. Jasanové porosty v Pomoraví jsou v posledních 15 letech postiženy šířením tracheomykóz, které způsobují masové hynutí jedinců jasanu ztepilého všech věkových kategorií.

Oba lesní hospodářské celky byly poškozeny obdobím sucha z let 2015-2019 což mělo za následek rozpad smrkových porostů. V roce 2018 zasáhla LHC Šternberk větrná kalamita kdy došlo k významnému narušení porostů.

V období 2017-2020 bylo nahodilou těžbou na LS Šternberk zpracováno 1 070 807 m3 kalamitního dříví.

V současné době probíhá na lesní správě obnova lesních porostů, kdy jsou ve velkém měřítku uplatňovány postupy přirozené obnovy, které dávají základ lesům druhově pestrým a odolnějším proti výkyvům počasí a přírodním živlům.

Lesní správa disponuje 4 mi semennými sady, ve kterých probíhá každoročně sběr osiva pro semenářský závod.

Počet zaměstnanců: 26

Přírodní podmínky LS:
  • Nadmořská výška: 226 – 600 m. n. m.
  • Roční úhrn srážek: 450 – 500 mm
  • Průměrná roční teplota: 6 – 8 °C

Informační leták

informacni letak